Asker Lyd og Lys utleiebetingelser
 1. All utleie skjer, fritt Asker Lyd og Lys sitt lager, Lier. Besørger Asker Lyd og Lys transport, tilkommer fraktkostnad. Leveres kun bakkeplan/trappefri 1. etg. Ved bæring/innlesing må dette særskilt avtales (vis ikke annet er avtalt).
 2. Leietaker må være fylt 18 år ved leieperiodens begynnelse. Leietaker må med bringer gyldig legitimasjon (pass, bankkort, førerkort etc.) ved leveranse/henting av utstyr. Ved flere leietakere på kontrakt gjelder prinsippet «en for alle», alle for en til hele fakturabeløp, med eventuelle tilleggs fakturaer og kostnader i henhold til til disse betingelser er betalt.
 3. Ved utleie til norske bedrifter kan kun den eller de personene med gyldig signatur på vegne av bedriften registrert i Brønnøysund registrene signere på vegne av bedrifter. Ved mislighold vil det hele ansvaret i henhold til disse betingelser stå i personen som bekrefter disse betingelsene.
 4. Ved utleie til organisasjoner, lag, foreninger og liknende vil person(er) som bekrefter disse betingelsene stå ansvarlig for hele det økonomiske ansvaret herunder leiebeløp og evt. tilleggs fakturaer uavhengig om person(er) har gyldig signatur på vegne av foreningen.
 5. Leiebeløpet betales kontant ved leieperiodens begynnelse. For kunder med opplagt konto skal betaling finne sted (netto) 10 dager etter leieperiodens begynnelse. Leiebeløpet blir ikke kreditert ved senere kjøp, om ikke avtalt spesielt. Fakturakunder bekrefter at et faktura gebyr kan tilkomme. Ved manglende eller mangelfull betaling kan utleier holde tilbake hele eller deler av utstyr/produksjonen uten krav på enstaving eller prisavslag
 6. Utleier har ingen rett og tilbakebetale leie til leietaker om han/hun har selv kansellert arrangementet eller arrangementet har blitt avlyst/avsluttet på noen måte, uansett årsak.
 7. Ved leie av fullproduksjon fra utleier kan leiekontrakten kun avbestilles p.g.a. force majeure, herunder brann, general streik, landesorg, naturkatastrofe og krig. Ved evt. Kontraktsbrudd fra arrangør side, skal Asker Lyd og Lys ha erstattet sitt netto tap, dvs. leiebeløpet med fratrekk av i kontrakten ikke definerte, ikke påførte utgifter.
 8. Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Ansvar for forsikring påhviler leietaker fra det forlater utleier til det returneres. Forøvrig er leietaker ene ansvarlig for all skade og tap som oppstår på innleid utstyr, uansett skadetype og årsak.
 9. Tilbakelevert defekt utleieutstyr repareres av utleier, servicepartner eller importør, hvorpå reparasjonskostnaden, frakt og annet tap dekkers av leietaker. Utleier gis rett til å kondemnere defekt utleieutstyr, dette selges til leietaker for veiledende nypris eks. mva. Leietaker vill bli økonomisk belastet for tap den tiden utstyret er ute av funksjonalitet.
 1. Utleier har intet ansvar for tap leietaker som følge av feil som har oppstått på gjenstanden mens disse er i leietagers varetekt. Skulle det være feil på utstyret ved leie periodens start skal utleier gis tid til å skaffe til veie erstatningsprodukt. Leietaker kan ikke kreve refundering av leiebeløp utover den forholdsmessige del av leiesummen.
 2. Ved utleie som ikke er full produksjon, herunder alt mannskap levert av utleier. Plikter leietaker seg til og sette tilbake utstyr i de transportkasser, flighter og bagger utstyret ble utlevert i, I tillegg skal alle kabler kveiles minst like fint som de var ved utlevering. Sortering av utstyr til merket kasse og kveiling av kabler etter faktureres med 200 kr + mva per på startede time
 3. Leietaker plikter å stille med den strøm som kreves til å gjennomføre leveransen. Ved feil på strømnettet kan leietaker stilles økonomisk ansvarlig for eventuelle feil som oppstår på utstyret som følge av dette. Utleier tar ikke ansvar for forsinkelser eller avlysing grunnet feil på strømnettet.
 4. På arrangementer det er avtalt riggehjelp fra kunde skal de stille til avtalt tid og sted, i det antall som er avtalt. Riggehjelp skal være voksne personer som ikke har problemer med fysisk arbeid eller tunge løft. Riggehjelp skal ikke være påvirket av noen form for rusmidler. Ved fravær av riggehjelp vil leietaker bli etter fakturert 650,- pr manglende bærehjelp pr. time og minimum 4 timer. Utleier er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i leveransen grunnet fravær av riggehjelp. Utleier er ikke ansvarlig for skader på riggehjelp. Det anbefales at riggehjelp stiller i vernesko.
 5. Leietaker holder kost og losji for utleiers mannskap herunder fritt mineral vann til en vær tid under hele arrangementet. Alle utlegg vill bli etter fakturert med 20 % påslag.
 6. Leietaker må sørge for at det er mulig å komme frem til produksjonsstedet med den type bil som blir benyttet i produksjonen. Leietager har ikke rett til erstatning av eventuelle tap som følge av at utleier ikke kommer frem til produksjonsstedet. Dette gjelder også ved havari på utleier sine kjøretøy. Leietaker må sørge for fri parkering for utleier sine kjøretøy som følger med produksjonen i nærhet av produksjonsstedet. Eventuelle utlegg vil bli etter fakturert.
 7. Produksjonsstedet må være ryddet og klart når utleier ankommer stedet. Arrangementsansvarlig skal være på plassen når utleier ankommer. Leveransen anses som utført selv om byggingen av scene/trossekonstruksjoner ikke har latt seg gjennomføre, eller er forsinket som følge av ekstremt dårlig vær eller andre ytre fysiske omstendigheter, økte kostnader til personell og transport som følge av ovenstående må dekkes av oppdragsgiver. Eventuelle kostnadsbesparelser som følge av avlysning tilkommer oppdragsgiveren. Ved vindstyrker eller vindkast over 9-15 m/sek (avhending av utstyr som benyttes) vil vi løpende måtte vurdere om rigg må senkes, evt. om det må endres takvinkel. Likeledes kan det bli aktuelt å fjerne duker/vegger/tepper for bedret vindgjennomgang. Dette kan medføre at arrangementet må stanses/utsettes/avlyses, og er vår scenemesters sikkerhetsmessige vurdering. Det økonomiske ansvar hviler i alle slike tilfeller på arrangør/leietager. For øvrig er arrangør ansvarlig for sikkerheten til artister og medvirkende på scenen. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, med fare for lynnedslag. Det påhviler arrangør/leietager å beslutte hvorvidt arrangementet skal stanses/avlyses/utsettes ved tordenvær, samt å bære alle økonomiske følger av en slik beslutning. Det poengteres at en utendørs scene/trossekonstruksjoner ikke kan garanteres å være sikret for alle tenkelige værsituasjoner. Regn i kombinasjon med ugunstig vindretning kan innebære at hele eller deler av sceneområdet blir eksponert for vann. Utleier kan ikke påta seg noe ansvar verken praktisk eller økonomisk for artister eller tredjeparts teknisk utstyr i slike tilfeller, og det vil alltid være leietagers ansvar å iverksette tiltak for å hindre eller begrense skader i slike tilfeller. Leietaker/arrangør må sørge for at det er vann til fylling av ballasttanker på produksjonsstedet (gjelder kun ved sceneproduksjon og bygging av trossekonstruksjoner rigger). Scenetaket vil ikke bli hevet før ballasttankene er fulle. Det er en forutsetning at underlaget er stabilt og ikke har mer en maksimal høydeforskjell på 10-100cm (avhending av utstyr som benyttes) for å kunne sette opp scene/trossekonstruksjoner.
 1. Som nevnt i overstående punkt er ingen scene/trossekonstruksjoner sikre mot alle former for vær og vind. Dersom vær, vind eller andre forhold gjør at leveransen ikke anses som forsvarlig eller trygg forbeholder utleier sin scenetekniker seg muligheten å avbryte/utsette leveransen produksjonen inntil leveransen anses som trygg. Det økonomiske tapet dette eventuelt medfører påhviler ikke utleier. Under opp og nedrigg skal hele området på og rundt scenen anses som byggeplass, derfor skal ingen utenforstående befinne seg i dette området. Utleier er ikke ansvarlig for skader på andres utstyr eller personer i og rundt produksjons området under opp og nedrigg.
 2. Alle avvik fra denne kontrakten og dens betingelser skal kun avtales skriftlig med utleier.
 3. Ved utleie til russebuss gjelder "alle for en" prinsippet, til alt utestående er betalt. Alle bussens medlemmer står proratarisk ansvarlig.

Spørsmål vedrørende betingelser sendes til:

Post@A-LL.no

Asker Lyd og Lys AS

Telefon: 469 32 949‬

E-post: post@a-ll.no